Bestel hjir jo kaarten!

Foar it stik ‘It Do@rp f@n'e k@@rt?’ dat op 2, 9, 15, 16 en 22 maart kinne jo online kaarten bestelle.

Kaarten bestelle

Wy binne los mei it nije stik!

Wat is it moai at je yn it hjoeddeistige drokke libben in hechte mienskip ha wer by at je de jeugd ek ree fine kinne om mei spylje te litten! Dit jier is ús dat wer slagge en sille we it stik “it doarp fan ‘e kaart” op ‘e planken sette. Jo kinne no alfêst […]

Roes sit derop!

Wat hawwe wy 5 prachtige foarstellingen fan Roes hawn. In kombinearre spul fan jong en âld, yn dit stik wiene we tige wiis mei al dit jonge talint yn ús doarp. Wy sjogge mei ús allen werom op in suksesfol stik dat troch sawol de minsken op it toaniel as ek alle hannen efter de […]

“Roes” yn ‘e media:

“It is sûnder mis (..) ynspirearjend om te sjen dat Toaniel Selskip Nij Begjin achttjin spilers op it lytse toaniel yn Nijegea kriget. In entûsjaste ploech mei âlden en foaral ek jongerein. Dat allinne al makket fan Roes in slagge foarstelling. By sa’n ploech is it wol sykjen om in geskikt stik en dat ha […]

Ekstra útfiering op 14 oktober

It sukses fan Roes soarget derfoar dat alle foarstellinge útferkocht binne. Mar net treure, op freedtejûn 14 oktober hawwe wy in ekstra útfiering! Do hast dus noch de mooglikheid om Roes te sjen. Wolst dit spektakel net misse? Bestel dan gau dyn kaarten!

Roes yn Op en út fan Omrop Fryslân!

Juster wiene wy oanwêzich by it radioprogramma Op en út fan Omrop Fryslân! Hjir hawwe wy alfêst in lyts ynsjoch jûn fan ús stik Roes, oer de eftergrûn fan it stik en wêrom ’t wy dit spylje. Nijsgjirrich nei hoe ’t it hiele stik wêze sil? Bestel dan gau dyn kaarten fia www.nijbegjin.nl!  

Rabo Clubsupport, wy kinne jim stipe brûke!

Eltse stipe is wolkom, derom docht T.S. Nij Begjin ek dit jier mei oan de Rabobank Clubsupport! Binne jo lid fan de Rabobank en drage jo ús as toanielferiening in warm hert ta? Dan ûntfange wy graach ien fan jo stimmen. Stimme kin fan 5 oant 27 septimber fia de Rabo Clunsupport webside.

Wy spylje it stik Roes!

Dit jier spylje wy it stik Roes, oarspronklik is dit de Deens film Druk. It giet oer in fjouwertal learkreften fan in middelbere skoalle dy’t it idee hawwe dat har libben snoad ferfeelsum wurden is. Tidens in itentsje komt har petear op in eksperimint fan de psychiater Finn Skårderud, die yn teory ûntwikkele hat dat […]

De kaartferkeap giet hast fan start!

Wy komme tichterby de simmer en de spilers binne drok mei repetearjen. Ein septimber / begjin oktober binne de útfieringen fan it nije stik. De kaartferkeap dêrfoar giet hast fan start. Dit kaarten sille op ‘e nij fia de webside te bestellen wêze. Sadra ’t de kaarten kocht wurde kinne, sjogge jim dat op ús […]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven